№ 26 2019 елның 30 сентябреннән
Белешмә (өземтә)бирү буенча муниципаль хезмәт күрсәтүнең административ регламентын раслау турында

Скачать
№ 24 2019 елның 27 августыннан
Татарстан Республикасы Түбән Кама муниципаль районы Кармалы авыл җирлеге башкарма комитетының 2013 елның 10 гыйнварындагы 8номерлы карарын үз көчен югалткан дип тану турында

Скачать
№ 2 от 31.01.2019 г.
Кармалы авыл җирлегендә җирләү буенча хезмәтләрнең гарантияләнгән исемлеге нигезендә күрсәтелә торган хезмәтләр бәясен раслау турында

Скачать