Решаем вместе
Не убран мусор, яма на дороге, не горит фонарь? Столкнулись с проблемой — сообщите о ней!

№ 5 05.07.2022 ел
Кармалы авыл җирлеге башкарма комитетының 2020 елның 27 мартында кабул ителгән 4 номерлы карары белән расланган Кармалы авыл җирлегенең салым чыгымнары исемлеген формалаштыру һәм салым чыгымнарын бәяләүне үткәрү Тәртибенә үзгәрешләр кертү турында

Скачать
№ 25 10.12.2021 ел
Кармалы авыл җирлеге башкарма комитетының «Кармалы авыл җирлегенең салым чыгымнары исемлеген формалаштыру һәм салым чыгымнарын бәяләү тәртибен раслау турында» 2020 елның 27 мартындагы 4 номерлы карарына үзгәрешләр кертү турында

Скачать
№ 7 2021 елның 27 мае
2021 елга һәм 2022 һәм 2023 еллар план чорына Түбән Кама муниципаль районы Кармалы авыл җирлегенең салым чыгымнары исемлеген раслау турында

Скачать
№ 13 2020 елның 8 сентябреннән
Татарстан Республикасы Түбән Кама муниципаль районы Кармалы авыл җирлеге Башкарма комитеты 2009 елның 30 сентябрендәге 26 нче номерлы карарының үз көчен югалтуын тану турында

Скачать
№ 11-1 2020 елның 4 августыннан
Татарстан Республикасы Түбән Кама муниципаль районы Кармалы авыл җирлеге башкарма комитетының 2016 елның 22 гыйнварында кабул ителгән 1 номерлы карары үз көчен югалткан дип тану турында

Скачать
№ 7 2020 елның 29 мае
2020 елга һәм 2021 һәм 2022 еллар план чорына Түбән Кама муниципаль районы Кармалы авыл җирлегенең салым чыгымнары исемлеген раслау турында

Скачать
№ 4 27.03.2020 ел
2020 елда Кармалы авыл җирлегенең салым чыгымнары исемлеген формалаштыру һәм салым чыгымнарын бәяләү тәртибен раслау турында

Скачать
№ 1 01.02.2020 ел
Кармалы авыл җирлеге башкарма комитетының 2019 елның 31 гыйнварындагы 2 номерлы карарын үз көчен югалткан дип тану турында

Скачать
№ 2 04.02.2020 ел
Татарстан Республикасы Түбән Кама муниципаль районы Кармалы авыл җирлеге башкарма комитетының кайбер карарларының үз көчләрен югалтуын тану турында

Скачать
№ 31 2019 елның 29 ноябреннән
Татарстан Республикасы Түбән Кама муниципаль районы Кармалы авыл җирлеге башкарма комитетының 2019 елның 30 сентябрендәге 26 номерлы карары белән расланган белешмә (өземтә) бирү буенча муниципаль хезмәт күрсәтүнең административ регламентына үзгәрешләр ...

Скачать
№ 26 2019 елның 30 сентябреннән
Белешмә (өземтә)бирү буенча муниципаль хезмәт күрсәтүнең административ регламентын раслау турында

Скачать
№ 24 2019 елның 27 августыннан
Татарстан Республикасы Түбән Кама муниципаль районы Кармалы авыл җирлеге башкарма комитетының 2013 елның 10 гыйнварындагы 8номерлы карарын үз көчен югалткан дип тану турында

Скачать
№ 2 от 31.01.2019 г.
Кармалы авыл җирлегендә җирләү буенча хезмәтләрнең гарантияләнгән исемлеге нигезендә күрсәтелә торган хезмәтләр бәясен раслау турында

Скачать