№ 6 от 22.04.2019 г.
Түбән Кама муниципаль районы Кармалы авыл җирлегенең муниципаль норматив хокукый актларына үзгәрешләр кертү мониторингын үткәрү турындагы Нигезләмәне раслау хакында

Скачать
№ 2 2019 елның 7 марты
Татарстан Республикасы Түбән Кама муниципаль районының «Кармалы авыл җирлеге» муниципаль берәмлеге Уставына үзгәрешләр һәм өстәмәләр кертү турында

Скачать
№ 33 от 19.12.2018
Кармалы авыл җирлеге Советының «Физик затлар милкенә салым турында» 2018 елның 23 июлендә гамәлгә кергән 20нче карарына үзгәрешләр кертү турында

Скачать
№ 32 от 19.12.2018
Кармалы авыл җирлегенең 2018 елның 23 июлендә кабул ителгән “Җир салымы турында” 19нче номерлы карарына үзгәрешләр кертү турында

Скачать
№ 30 от 19.12.2018
Татарстан Республикасы Түбән Кама муниципаль районы Кармалы авыл җирлеге территориясен төзекләндерү турында кагыйдәләрне раслау

Скачать
№ 29 от 19.12.2018
2019 елга һәм 2020 һәм 2021 еллар план чорына Татарстан Республикасы Түбән Кама муниципаль районы «Кармалы авыл җирлеге» муниципаль берәмлеге бюджеты турында»

Скачать