Решаем вместе
Не убран мусор, яма на дороге, не горит фонарь? Столкнулись с проблемой — сообщите о ней!

№ 19 23.09.2022 ел
Татарстан Республикасы Түбән Кама муниципаль районы Кармалы авыл җирлеге Советы карарының үз көчен югалтуын тану турында

Скачать
№ 20 23.09.2022 ел
Түбән Кама муниципаль районы Кармалы авыл җирлеге Советының «Дәүләт органнары һәм җирле үзидарә органнары эшчәнлеге турында мәгълүматка керү мөкинлеген тәэмин итү хакында» 2009 елның 9 февралендәге 8-ФЗ номерлы Федераль законны гамәлгә ашыру турында» 2020 елның 18 декабрендәге 24 номерлы карарына үзгәрешләр кертү хакында

Скачать
№ 7 16.05.2022 ел
Татарстан Республикасы Түбән Кама муниципаль районы Кармалы авыл җирлеге Советының «Кармалы авыл җирлеге» муниципаль берәмлегендә муниципаль вазыйфалар биләүгә дәгъва кылучы гражданнарның керемнәре, мөлкәте һәм мөлкәти характердагы йөкләмәләре турында белешмәләр тапшыру, шулай ук «Кармалы авыл җирлеге» муниципаль берәмлегендә муниципаль вазыйфаларны биләүче затларның керемнәре, чыгымнары, мөлкәте һәм мөлкәти характердагы йөкләмәләре турында белешмәләр тапшыру турында Нигезләмәне раслау хакында» 2014 елның 30 октябрендәге 19 номерлы карарына үзгәрешләр кертү турында

Скачать
№ 14 16.08.2022 ел
Кармалы авыл җирлеге Советының 2018 елның 19 декабрендә кабул ителгән 30 номерлы карары белән расланган Татарстан Республикасы Түбән Кама муниципаль районы Кармалы авыл җирлеге территориясен төзекләндерү кагыйдәләренә үзгәрешләр кертү турында

Скачать
№ 8 16.05.2022 ел
Татарстан Республикасы Түбән Кама муниципаль районы Кармалы авыл җирлеге Советының 2014 елның 30 октябрендәге 18 номерлы карары үз көчен югалткан дип тану турында

Скачать
№ 7 16.05.2022 ел
Татарстан Республикасы Тубән Кама муниципаль районы Кармалы авыл жирлеге Советының «Кармалы авыл жирлеге» муниципаль берәмлегендә муниципаль вазыйфалар биләүгә дәгьва кылучы гражданнарның керемнәре, мөлкәте һәм мөлкәти характердагы йөкләмәләре турында...

Скачать
№ 26 29.09.2021 ел
Түбән Кама муниципаль районы Кармалы авыл җирлеге Советының «Җир салымы турында» 2018 елның 23 июлендәге 19 номерлы карарына үзгәрешләр кертү турында

Скачать
№ 22 18.12.2020 ел
2021 елга һәм 2022 һәм 2023 еллар план чорына Татарстан Республикасы Түбән Кама муниципаль районының «Кармалы авыл жирлеге» муниципаль берәмлеге бюджеты турында

Скачать
№ 17 2020 елның 17 июне
Дүртенче чакырылыш Кармалы авыл җирлеге Советы депутатларын сайлауларны билгеләү турында

Скачать
№ 14 2020 елның 25 мае
Татарстан Республикасы Түбән Кама муниципаль районы Кармалы авыл җирлеге Советының 2014 елның 11 февралендәге 1 номерлы карары белән расланган Татарстан Республикасы Түбән Кама муниципаль районы Кармалы авыл җирлегендә бюджет төзелеше һәм бюджет ...

Скачать
№ 10 19.03.2020 ел
Кармалы авыл җирлеге Советының 2018 елның 19 декабрендәге 30 номерлы «Татарстан Республикасы Түбән Кама муниципаль районы Кармалы авыл җирлеге территориясен төзекләндерү кагыйдәләрен раслау турында» карарына үзгәрешләр кертү турында

Скачать
№ 6 21.02.2020 ел
Татарстан Республикасы Түбән Кама муниципаль районы «Кармалы авыл җирлеге» муниципаль берәмлеге Уставына үзгәрешләр һәм өстәмәләр кертү турында

Скачать
№ 8 21.02.2020 ел
Татарстан Республикасы Түбән Кама муниципаль районы Кармалы авыл җирлеге Советының 2012 елның 21 декабрендәге 24 номерлы карарын үз көчен югалткан дип тану турында

Скачать
№ 31 2019 елның 26 ноябреннән
Түбән Кама муниципаль районы Кармалы авыл җирлеге Советының «Җир салымы турында» 2018 елның 23 июлендә кабул ителгән 19 номерлы карарына үзгәрешләр кертү турында

Скачать
№ 4 2019 елның 8 ноябре
Татарстан Республикасы Түбән Кама муниципаль районы Кармалы авыл җирлеге составына керүче Свердловец торак пунктында гражданнар җыены карары

Скачать
№ 3 2019 елның 8 ноябре
Татарстан Республикасы Түбән Кама муниципаль районы Кармалы авыл җирлеге составына керүче Свердловец торак пунктында гражданнар җыены нәтиҗәләре турында карар

Скачать
№ 2 2019 елның 7 ноябре
Татарстан Республикасы Түбән Кама муниципаль районы Кармалы авыл җирлеге составына керүче Кармалы торак пунктында гражданнар җыены карары

Скачать
№ 1 2019 елның 7 ноябре
Татарстан Республикасы Түбән Кама муниципаль районы Кармалы авыл җирлеге составына керүче Кармалы торак пунктында гражданнар җыены нәтиҗәләре турында карар

Скачать
№ 6 2019 елның 8 ноябре
Татарстан Республикасы Түбән Кама муниципаль районы Кармалы авыл җирлеге составына керүче Городище торак пунктында гражданнар җыены карары

Скачать
№ 5 2019 елның 8 ноябре
Татарстан Республикасы Түбән Кама муниципаль районы Кармалы авыл җирлеге составына керүче Городище торак пунктында гражданнар җыены нәтиҗәләре турында карар

Скачать
№ 22 2019 елның 20 сентябреннән
Татарстан Республикасы Түбән Кама муниципаль районы Кармалы авыл җирлеге Советының 2019 елның 20 августындагы 17 номерлы карарын үз көчен югалткан дип тану турында

Скачать
№ 17 2019 елның 20 августнән
Татарстан Республикасы Түбән Кама муниципаль районы Кармалы авыл җирлегенең муниципаль милек реестры турындагы Нигезләмәсен раслау хакында

Скачать
№ 16 2019 елның 25 июленнән
Кармалы авыл җирлеге Советының 2005 елның 18 февралендәге 16 номерлы карары белән расланган Татарстан Республикасы Түбән Кама муниципаль районы Кармалы авыл җирлеге Советы депутаты статусы турында Нигезләмәгә үзгәрешләр кертү хакында

Скачать
№ 14 2019 елның 25 июленнән
Татарстан Республикасы Түбән Кама муниципаль районы Кармалы авыл җирлеге Советының 2014 елның 30 октябрендәге 19 номерлы карарына үзгәрешләр кертү турында

Скачать
№ 13 2019 елның 25 июленнән
Татарстан Республикасы Түбән Кама муниципаль районы Кармалы авыл җирлеге Советының 2014 елның 30 октябрендәге 18 номерлы карарына үзгәрешләр кертү турында

Скачать
№ 15 2019 елның 25 июленнән
Татарстан Республикасы Түбән Кама муниципаль районы Кармалы авылҗирлеге Советының «Физик затлар мөлкәтенә салым турында» 2018 елның 23 июлендәге 20 номерлы карарына үзгәрешләр кертү турында

Скачать
№ 6 от 22.04.2019 г.
Түбән Кама муниципаль районы Кармалы авыл җирлегенең муниципаль норматив хокукый актларына үзгәрешләр кертү мониторингын үткәрү турындагы Нигезләмәне раслау хакында

Скачать
№ 2 2019 елның 7 марты
Татарстан Республикасы Түбән Кама муниципаль районының «Кармалы авыл җирлеге» муниципаль берәмлеге Уставына үзгәрешләр һәм өстәмәләр кертү турында

Скачать
№ 33 от 19.12.2018
Кармалы авыл җирлеге Советының «Физик затлар милкенә салым турында» 2018 елның 23 июлендә гамәлгә кергән 20нче карарына үзгәрешләр кертү турында

Скачать
№ 32 от 19.12.2018
Кармалы авыл җирлегенең 2018 елның 23 июлендә кабул ителгән “Җир салымы турында” 19нче номерлы карарына үзгәрешләр кертү турында

Скачать
№ 30 от 19.12.2018
Татарстан Республикасы Түбән Кама муниципаль районы Кармалы авыл җирлеге территориясен төзекләндерү турында кагыйдәләрне раслау

Скачать
№ 29 от 19.12.2018
2019 елга һәм 2020 һәм 2021 еллар план чорына Татарстан Республикасы Түбән Кама муниципаль районы «Кармалы авыл җирлеге» муниципаль берәмлеге бюджеты турында»

Скачать