№ 17 2019 елның 20 августнән
Татарстан Республикасы Түбән Кама муниципаль районы Кармалы авыл җирлегенең муниципаль милек реестры турындагы Нигезләмәсен раслау хакында

Скачать
№ 16 2019 елның 25 июленнән
Кармалы авыл җирлеге Советының 2005 елның 18 февралендәге 16 номерлы карары белән расланган Татарстан Республикасы Түбән Кама муниципаль районы Кармалы авыл җирлеге Советы депутаты статусы турында Нигезләмәгә үзгәрешләр кертү хакында

Скачать
№ 14 2019 елның 25 июленнән
Татарстан Республикасы Түбән Кама муниципаль районы Кармалы авыл җирлеге Советының 2014 елның 30 октябрендәге 19 номерлы карарына үзгәрешләр кертү турында

Скачать
№ 13 2019 елның 25 июленнән
Татарстан Республикасы Түбән Кама муниципаль районы Кармалы авыл җирлеге Советының 2014 елның 30 октябрендәге 18 номерлы карарына үзгәрешләр кертү турында

Скачать
№ 15 2019 елның 25 июленнән
Татарстан Республикасы Түбән Кама муниципаль районы Кармалы авылҗирлеге Советының «Физик затлар мөлкәтенә салым турында» 2018 елның 23 июлендәге 20 номерлы карарына үзгәрешләр кертү турында

Скачать
№ 6 от 22.04.2019 г.
Түбән Кама муниципаль районы Кармалы авыл җирлегенең муниципаль норматив хокукый актларына үзгәрешләр кертү мониторингын үткәрү турындагы Нигезләмәне раслау хакында

Скачать
№ 2 2019 елның 7 марты
Татарстан Республикасы Түбән Кама муниципаль районының «Кармалы авыл җирлеге» муниципаль берәмлеге Уставына үзгәрешләр һәм өстәмәләр кертү турында

Скачать
№ 33 от 19.12.2018
Кармалы авыл җирлеге Советының «Физик затлар милкенә салым турында» 2018 елның 23 июлендә гамәлгә кергән 20нче карарына үзгәрешләр кертү турында

Скачать
№ 32 от 19.12.2018
Кармалы авыл җирлегенең 2018 елның 23 июлендә кабул ителгән “Җир салымы турында” 19нче номерлы карарына үзгәрешләр кертү турында

Скачать
№ 30 от 19.12.2018
Татарстан Республикасы Түбән Кама муниципаль районы Кармалы авыл җирлеге территориясен төзекләндерү турында кагыйдәләрне раслау

Скачать
№ 29 от 19.12.2018
2019 елга һәм 2020 һәм 2021 еллар план чорына Татарстан Республикасы Түбән Кама муниципаль районы «Кармалы авыл җирлеге» муниципаль берәмлеге бюджеты турында»

Скачать